Odpowiedź eksperta:

Ekspert ds. BHP

Według stanu prawnego: 04.02.2013
Witam. Proszę o następujące informację: 1. Dlaczego Zaświadczenie o zakończeniu szkolenia okresowego jest niepełne. Brakuje miejsca do podpisu dla osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia. W rozporządzeniu jest. 2. Dlaczego wprowadzacie w błąd i piszecie, że szkolenie może przeprowadzać tylko ośrodek szkoleniowy. Rozporządzenie wyraźnie mówi, że organizatorem szkolenia jest pracodawca lub ośrodek szkoleniowy.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:  szkolenie wstępne,  szkolenie okresowe. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp obejmują instruktaż stanowiskowy i instruktaż ogólny. Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo sam pracodawca, jeżeli wykonuje zadania tej służby a także pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz ukończone szkolenie w dziedzinie bhp. Instruktaż stanowiskowy natomiast prowadzi, stosownie do § 11 ust. 5 powołanego rozporządzenia wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwaga: Zgodnie z par. 4 ust. 2 powołanego rozporządzenia, szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową. Za jednostki szkoleniowe uważa się następujące rodzaje placówek: a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, b) szkołę ponadgimnazjalną, c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową, d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe kończy się zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE WAS PYTANIE?
Prosimy skorzystać z wyszukiwarki, aby przeszukać pełną bazę pytań i odpowiedzi