Odpowiedź eksperta:

Inspektor PIP

Według stanu prawnego: 31.03.2010
W jaki sposób należy przyjąć grupy stanowisk w przypadku opracowania programu instruktażu stanowiskowego?

Jak wynika z § 7 ust. 1 programy szkolenia wstępnego określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą – jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono ramowe programy szkolenia, m.in. wstępnego stanowiskowego. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. Należy więc tak dobrać grupy stanowisk, aby program szkolenia odpowiadał występującym na danych stanowiskach  elementom wspólnym dla danej grupy i pracownicy zostali zapoznani z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 

Podstawa prawna:

  • § 7 ust. 1, § 9 ust. 2, zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)


NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE WAS PYTANIE?
Prosimy skorzystać z wyszukiwarki, aby przeszukać pełną bazę pytań i odpowiedzi