Odpowiedź eksperta:

ekspert ds. BHP

Według stanu prawnego: 09.02.2012
Powstała nowa firma która, będzie zatrudniać pracowników - czy jako specjalista z zewnątrz mogę nowego pracodawcę przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, wystawiając kartę szkolenia wstępnego.

Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp obejmują instruktaż stanowiskowy i instruktaż ogólny. Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo sam pracodawca, jeżeli wykonuje zadania tej służby a także pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz ukończone szkolenie w dziedzinie bhp. Instruktaż stanowiskowy natomiast prowadzi, stosownie do § 11 ust. 5 powołanego rozporządzenia wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Jak wynika z przytoczonych przepisów, specjalista spoza zakładu pracy wykonujący obowiązki służby bhp może prowadzić jedynie instruktaż ogólny w stosunku do pracowników zakładu. Sam pracodawca natomiast nie podlega szkoleniu wstępnemu ogólnemu i stanowiskowemu w dziedzinie bhp, ma natomiast obowiązek odbyć szkolenie okresowe – pierwsze w okresie 6 miesięcy od uzyskania statusu pracodawcy, a kolejne co 5 lat, w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie to może być prowadzone przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że osoba wykonująca zadania służby bhp jako specjalista spoza zakładu pracy, posiadająca stosowne uprawnienia do realizacji zadań specjalisty bhp, nie jest uprawniona do prowadzenia szkolenia okresowego bhp dla pracodawcy, o ile nie posiada statusu jednostki organizacyjnej, prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powołane rozporządzenie wymienia jako jednostki szkoleniowe następujące rodzaje placówek:
a) placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) szkołę ponadgimnazjalną,
c) jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
d) stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
e) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. .U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm., nr 196, poz. 1420).
 NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE WAS PYTANIE?
Prosimy skorzystać z wyszukiwarki, aby przeszukać pełną bazę pytań i odpowiedzi