Szczegółowa karta szacowania ryzyka zawodowego - Lekarz chirurg-ortopeda

Data publikacji 07/04/2010

07.04.2011

Opis zawartości

Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca posiada obowiązek dokonania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Szczegółowy sposób realizacji powyższego obowiązku wynika z § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, zgodnie z którym pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Pracodawca ma prowadzić dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku, jak również wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Instytucje uprawnione do kontroli

Realizacja powyższych obowiązków podlega kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna spełniać wymogi powołanych wyżej przepisów. Pracodawca powinien uzyskać na piśmie potwierdzenie zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego.
Powiązane zagadnienia