Rejestr przeglądu stanu technicznego maszyny/urządzenia

Data publikacji 19/04/2010

02.04.2011

Opis zawartości

Zgodnie z art. 215 i art. 216 pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne. Z art. 217 Kodeksu pracy wynika, że niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymogów oceny zgodności. Potwierdzeniem spełniania wymogów oceny zgodności jest m.in. wyposażenie maszyny Deklarację Zgodności WE. Ponadto na podstawie § 57 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. Potwierdzeniem stanu technicznego nowej maszyny lub innego urządzenia technicznego jest dokonanie odbioru technicznego. W trakcie użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych prowadzenie ich przeglądów umożliwi utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, dokonanie napraw lub wycofanie z eksploatacji.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Instytucje uprawnione do kontroli

W trakcie kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzone są deklaracje zgodności oraz stan techniczny maszyn i innych urządzeń technicznych. Brak deklaracji zgodności (w przypadkach, w których powinna być ona wydana) oraz stan techniczny maszyn zagrażający obsługującym lub otoczeniu powoduje wszczęcie postępowania o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Powiązane zagadnienia