Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji PIP

Data publikacji 01/04/2010

08.04.2011

Opis zawartości

Na podstawie art. 12 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.). W związku z powołanym przepisem i zgodnie z art. 154 Kpa organ który wydał decyzję może w każdym czasie ją zmienić, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony. Jeśli zachodzą obiektywne i uzasadnione przesłanki braku możliwości wykonania decyzji w terminie określonym w decyzji, podmiot kontrolowany może zwrócić się do inspektora pracy o zmianę terminu wykonania. Wniosek można złożyć w każdym czasie, jednak wyłącznie przed upływem terminu wykonania decyzji.

Załączony projekt jest przykładem wniosku o zmianę terminu decyzji wydanej przez inspektora pracy.

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Powiązane zagadnienia