Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Data publikacji 07/04/2010

07.04.2011

Opis zawartości

Na podstawie z § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika  do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

 

Podgląd dokumentu:

Podstawa prawna

Instytucje uprawnione do kontroli

Karty szkolenia są sprawdzane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, w celu ustalenia, czy potwierdzono poddanie pracowników przed dopuszczeniem do pracy szkoleniom wstępnym na stanowisku pracy.
Powiązane zagadnienia