Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Sygnatura: Rozporządzenie 2004.2.15
Data wejścia w życie: 09.01.2004
Data uchwalenia: 07.01.2004
Data publikacji: 09.01.2004
Status: Obowiązujący
Rodzaj: Rozporządzenie

Treść aktu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb:  

a) kierowania na badania lekarskie, w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania tramwajami, zwane dalej "badaniami lekarskimi",  

b) przeprowadzania badań lekarskich,  

c) wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania