Akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Sygnatura: Rozporządzenie 2005.243.2063
Data wejścia w życie: 01.01.2006
Data uchwalenia: 21.11.2005
Data publikacji: 14.12.2005
Status: Obowiązujący
Rodzaj: Rozporządzenie

Treść aktu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) produkty naftowe - produkty otrzymywane z ropy naftowej, a w szczególności:

a) paliwa płynne,

b) oleje opałowe,

c) gaz płynny - skroplone węglowodory gazowe (C3-C4),

d) oleje i